Vereniging SpeL

Speeltuinwerk Limburg (SpeL) is een door de Provincie Limburg erkende maatschappelijke organisatie. Dit betekent dat SpeL mag rekenen op subsidie van de Provincie Limburg voor het werk dat de organisatie doet.

VEILIG WERKEN

Speeltuinwerk Limburg vindt het van groot belang dat kinderen kunnen rekenen op een veilige speelomgeving. Daarom werken wij binnen de organisatie volgens de Methodiek In Veilige Handen.  Hieronder enkele snelkoppelingen naar onderdelen die daartoe bijdragen:

ORGANISATIE

Speeltuinwerk Limburg heeft de vereniging als rechtsvorm. Dat betekent dat de leden zeggenschap hebben via de Algemene Ledenvergadering en dat de koers van de vereniging wordt geleid door een (vrijwillig) bestuur.  Het bestuur komt regelmatig bij elkaar (doch minimaal 5x per jaar) en kent de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris en daarnaast algemene bestuursleden. Voor de werkzaamheden binnen de vereniging heeft het bestuur een dienstverband met consulenten. Zij zijn het gezicht van SpeL naar de buitenwereld en zorgen voor de uitvoering en continuïteit van het beleid.

Het Bestuur heeft haar afspraken vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

De Statuten van Speeltuinwerk Limburg zijn hier te vinden.

ALGEMEEN

Speeltuinwerk Limburg is al decennia lang betrokken bij buiten spelen. Door de tijd heen is de organisatie meegegaan met de trend van de tijd. Immers, buiten spelen is van alle tijden, maar verandert in de tijd en is momenteel verworden tot een speerpunt in jeugdbeleid. In onze mooi provincie zijn gelukkig veel mensen – groot en klein- betrokken bij het belang en de uitvoering van buiten spelen en bewegen. Onze vereniging ondersteunt jaarlijks zo’n 3000 mensen actief, vrijwilligers en professionals. Dat doet SpeL door heel Limburg, waarbij soms onze projecten doorgroeien naar collega organisaties over onze provinciegrens heen. Dat laten we graag gebeuren; als buiten spelen in Limburg een vliegwiel mag zijn voor buiten spelen elders, is dat dubbele winst.  Speeltuin werk Limburg is van oudsher een koepelorganisatie voor de vrijwilligers en vrijwillige besturen die het beheer van de vele Limburgse speeltuinen voerden. Nog steeds vormen speeltuinorganisaties een substantieel deel van onze verenigingsleden en blijven we met raad en daad deze doelgroep ondersteunen.In de afgelopen 10 jaar heeft het werkveld van Speeltuinwerk Limburg zich verbreed. Aanleiding daartoe was enerzijds het afnemen van het aantal speeltuinen in Limburg, maar anderzijds ook de ontwikkeling waarbij buiten spelen als geheel onder druk is komen te staan. Dit heeft geleid tot een doelgroepverbreding en een proactieve houding in het werkveld in samenwerkingen en ondersteuning van jeugdwerk en jeugdbeleid (meer informatie). Daar waar buiten spelen zich richt op kinderen tussen 0 en 12 jaar, is het belang van buiten spelen als gehele ontwikkeling van maatschappelijk nut voor de totale samenleving. Het versterkt buurtcohesie, maakt wijken vriendelijker, maakt kinderen leerbaarder, positiever en laat eenieder beter in z’n vel zitten. Door brede kennis en lokale nabijheid heeft SpeL een stevige binding met het werkveld en een netwerk dat alle doelgroepen kan ondersteunen. Wij stellen dit graag ter beschikking; brede expertise over buiten spelen is te belangrijk om niet te delen en kent geen geheim ingrediënt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Speeltuinwerk Limburg hanteert de volgende voorwaarden.

MISSIE

“Speeltuinwerk Limburg begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen, om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk maken. Ons motto: ieder kind, elke dag”.

VISIE

“Buiten Spelen moet voor ieder kind vanzelfsprekend zijn.”
Buiten spelen en buiten zijn is goed voor de ontwikkeling van mensen, het is gezond en belangrijk. Ruimte geven aan Buiten Spelen biedt een waardevolle bijdrage aan de samenleving van nu en straks. Speeltuinwerk Limburg probeert haar visie om te zetten in praktijk door deskundigheidsbevordering, ondersteuning van leden, projectleden of projecten, informatieverstrekking, ledenactiviteiten, kennisdagen, congressen en projecten. Deze activiteiten zijn voor leden en niet- leden beschikbaar.

JAARPLANNEN EN JAARVERSLAGEN

In het kader van openbaarheid in het uitdragen onze boodschap en het beheer van overheidsmiddelen (subsidie) wordt binnen SpeL gewerkt met verslaglegging van overleg, besluitvorming en financiering (good governance). Jaarlijks wordt door onze organisatie een jaarplan opgesteld. In het jaarplan worden alle doelen en resultaten opgenomen die voor een kalenderjaar gepland zijn. Een ambitieus plan dat voor al onze medewerkers (vrijwilligers in samenwerking met beroepskrachten) richtinggevend is.

Jaarverslag 2021 – Financieel Jaarrapport 2021

Jaarplan 2022

Jaarverslag 2022BestuursverklaringFinancieel Jaarrapport 2022

Jaarplan 2023

Jaarverslag 2023 – Subsidieverklaring 2023  – Financieel Overzicht 2023

Jaarplan 2024